Privacy

PRIVACY

In deze privacyverklaring informeer ik u hoe  VOF Moens&Veldhuis persoonsgegevens verwerkt.  VOF Moens&Veldhuis draagt er te allen tijde zorg voor dat de persoonlijke informatie door u verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld en gaat zorgvuldig, transparant en veilig om met uw persoonsgegevens.

Contactgegevens:
VOF Moens&Veldhuis 
Vestigingsadres: Paardenweide 216, 1689 ML Zwaag NL
telefoonnummer(s): 06-25525702
e-mailadres: info@deniseveldhuis.eu
KvK nummer: 69366721

Persoonsgegevens: 
VOF Moens&Veldhuis verwerkt onderstaande persoonsgegevens:
– naam
– adres
– telefoonnummer(s)
– e-mailadres

Bijzondere persoonsgegevens:
VOF Moens&Veldhuis  heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Als u ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via (e-mailadres) dan verwijder ik deze informatie.

Persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:
– Om diensten aan u te kunnen leveren
– Om contact met u te kunnen opnemen via telefoon of e-mail
– Om administratieve verplichtingen na te komen

Grondslagen voor het verwerken van gegevens zijn:
– uw expliciete toestemming
– omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
– voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting

Gegevens delen 
VOF Moens&Veldhuis verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met elk bedrijf dat in opdracht van VOF Moens&Veldhuis gegevens verwerkt, is een verwerkersovereenkomst gesloten om eenzelfde niveau van beveiliging van de gegevens te waarborgen. VOF Moens&Veldhuis  blijft eindverantwoordelijk.

Bewaartermijn persoonsgegevens
VOF Moens&Veldhuis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De termijn is in principe 7 jaar. Gegevens worden verwijderd na het eerste verzoek daartoe door de belanghebbende.

Gegevens aanpassen, wijzigen, verwijderen.
U heeft te allen tijde het recht om, na een schriftelijk verzoek aan info@deniseveldhuis.eu uw persoonlijke gegevens op te vragen en in te zien. U kunt ons verzoeken de gegevens aan te passen of te verwijderen en eventueel uw bezwaar kenbaar te maken tegen verwerking dan wel het overdragen van gegevens aan een andere partij; u ontvangt van ons z.s.m. een reactie op uw verzoek. U kunt voorts uw toestemming tot verwerking intrekken door een e-mail te sturen naar info@deniseveldhuis.eu. Wij kunnen u om een legitimatie vragen alvorens wij gehoor geven aan uw verzoek tot uitoefening van uw rechten.

Websitebezoek en cookiegebruik
VOF Moens&Veldhuis gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiliging gegevens
VOF Moens&Veldhuis heeft passende maatregelen genomen om klantgegevens te beveiligen. Mocht de indruk bestaan dat dit niet op adequate wijze gebeurt, neem dan contact op via info@deniseveldhuis.eu. Indien we er samen niet uitkomen, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Vragen
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en/of deze privacy verklaring kunt u met mij contact opnemen via info@deniseveldhuis.eu.

VOF Moens&Veldhuis behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring

8 oktober  2020
Zwaag, Nederland